Privatlivspolitik

Wizer er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som foretages i forbindelse med Aftalen.

Yderligere oplysninger om Wizer’s privatlivspolitik kan findes på selskabets hjemmeside www.wizer.dk.

Wizer indsamler og behandler personoplysninger om Abonnenten i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Wizer behandler oplysninger om Abonnenten med det formål at kunne varetage administration af kundeforholdet, herunder levering af produkt/service, udføre korrekt fakturering, samt til andre interne, administrative formål. Heri indgår aktiviteter for opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen og til interne markedsføringsformål.

Wizer indsamler og behandler personoplysninger for at kunne opfylde Aftalens formål, herunder at kunne informere, udvikle og forbedre tilbudte produkter samt yde support og vejledning i forhold til relevante produkter, priser og tjenester.

Personoplysningerne vil kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er indhentet retskendelse om udlevering af de pågældende oplysninger, eller såfremt abonnenten har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen. Wizer orientere ikke Abonnenten i disse tilfælde.

Hvor det måtte være nødvendigt, videregiver eller overlader Wizer i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne Abonnentens person/selskabs oplysninger til relevante samarbejdspartnere eller til programleverandører med henblik på kundeoprettelse, fakturering, analyse formål og andre tilsvarende tekniske og administrative forhold. Wizer indgår de aftaler, der er nødvendige for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelses forpligtelser.

Wizer behandler som udgangspunkt dine personoplysninger under hele kundeforholdet, samt i op til fem år efter kundeforholdets ophør, med mindre omstændigheder eller lovgivning kræver kortere eller længere tids behandling.

Wizer anvender ikke personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Såfremt Abonnenten ønsker at gøre brug af sine rettigheder (se nedenfor), hvilke personoplysninger Wizer behandler om abonnenten, kan det ske ved skriftlig henvendelse til Wizer på [email protected]. Abonnenten kan ligeledes få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis Abonnenten ønsker sine personoplysninger slettet, behandlingen af dem begrænset eller hvis abonnenten vil gøre indsigelse mod Wizer behandling, skal abonnenten rette skriftlig henvendelse til Wizer.

  • Abonnenten har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
  • Abonnenten har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
  • Abonnenten har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Abonnenten har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at abonnenten til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysninger.

 

I tilfælde af tvist mellem Abonnenten og Wizer om forhold, der udspringer af aftalen, kan Abonnenten skriftligt klage til Wizer pr. e-mail til [email protected] eller pr. post til Wizer A/S – Formervangen 34 – 2600 Glostrup, der herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse vil træffe en afgørelse.

Vedrører klagen et abonnement, kan Abonnenten klage over Wizer’s afgørelse til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3. sal th.
1609 København V

Vedrører klagen en vare, fx router, kan Abonnenten klage over Wizer’s afgørelse til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

og for så vidt angår behandling af Abonnentens personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Tvister skal i videst muligt omfang forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, kan hver af parterne indbringe tvisten for de danske domstole. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold, der udspringer af denne aftale.